VZN a predpisy OZ pred schválením

Územný plán obce - návrh VZN:


x - VZN UPO - návrh.pdf (185803)

5a- Príloha č. 1 k VZN.pdf (451811)

5b-Schéma záväzných častí a VPS.pdf (4609129)

 

Pohrebiská

x-2018 VZN - cintorín -opr.pdf (272872)

ZMLUVA O NÁJME pohr miesta - vzor.pdf (360787)

 

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec  najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.


 


technical schools