Pozvánka na zasadnutie OZ

29.11.2018 11:17

Pozvánka

na ustanovujúce zasadnutie OZ v Dolnom Štále

ktoré sa koná dňa 4. decembra a 2018 o 18:00 v zasadačke obecného úradu

 

Program:

 

  1. Zahájenie, vymenovanie zapisovateľa a overovateľov
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Úplné znenie Rokovacieho poriadku OZ, a Štatútu obce po opravách
  4. Návrh na obsadenie funkcií v jednotlivých komisiách
  5. Návrh na sobášiacich
  6. Poriadok odmeňoania poslanocv a členov komisií, určenie platu strostu od 1.12.2018
  7. Rozpočet na rok 2019 na schválenie
  8. ostatné

 

 

         

 

 

 

 

 

 


technical schools