VZN a predpisy OZ pred schválením

Zverejnené: 23.8.2017

VZN 3/2017 o nájme bytov .pdf (365397)

najomne Hornoštálska.xlsx (13808)

najomne blok C.xlsx (13968)

najomne blok B.xlsx (13747)

naridenie vlady_87_1995_zz_20150101.pdf (637273)

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec  najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.


 


technical schools