VZN a predpisy OZ pred schválením

Zverejnené 23.11.2017:

 - 2017 - VZN o opatrovateľskej službe.pdf (454165)

 

Zverejnené 18.10.2017:

 -2017-VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušiaOvzdušie.pdf (223989) - návrh, Nahlásenie údajov - príloha č1 k VZN o poplatkoch za zneč ovzd..doc (74752)

- 2017 VZN - o zavedení elektronickej komunikácie obce.docx (42512) - návrh

 

Zverejnené 13.11.2017:

6 -2017 VZN o financovani skol.pdf (451414)

 

 

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec  najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.


 


technical schools