Verejné obstarávanie - dopyt o cenovú ponuku

§ 117 Zák. 343/2015 Z.z.

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

 

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

§ 24 sa nepoužije.

Verejné obstarávanie - zverejnenie výzvy

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Nemáme aktuálnu výzvu


technical schools