Zasadnutie obecného zastupiteľstva

22.05.2017 09:28

Zasadnutie 5/2017 obecného zastupiteľstva bude 30.05.2017 v zasadačke OcU o 18:00 hod.

Program:

- menovanie zapisovateľa a overovateľov

- kontrola plnenia uznesení

- hlásenie o výbere dodávaeľov v rámci verejného obstarávania

- hlásenie hlavného kontrolŕa obce a čerpaní dotácií

- Hlásenie finančnej komisie, stanoviská hlavného kontrolŕa, žiadosti

- diskusia

- záver

           

 


technical schools