Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu od nov. 2016

10.11.2016 09:03

Informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

- písomne do podateľne na Obecnom úrade v Dolnom Štále, Ul. M. Korvína 676/2,

- elektronicky do elektronickej podateľne:https://www.dcom.sk/obyvatel.

Podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisovObec Dolný Štál oznamuje začatie konania

08. 11.2017 - vo veci výrubu  2 ks smrek, na parc. č. 237/2, k.ú. Dolný Štál, Ul. Lycejná,

                1 ks borovica na parc. č. 773/10 k.ú. Horný Štál , Hornoštálska cesta

                2 ks tuje na parc. č. 110/2, Ul. Hlavná

11.10.2017 -  vo veci výrubu - 2 ks smrek, na parc. č. 180, k.ú. Dolný Štál, Ul. Lesná 493/6

                    1 ks agát biely na parc. č. 322, k.ú. Dolný Štál, Ul. Smotanová č. 369

04.10.2017 - vo veci výrubu - 1 ks tuje, na aprc. č. 1036/1. v k.ú. Horný Štál, Ul Tôňska - z dôvodu stavby

20.9.2017 -  vo veci výrubu - 2 ks borovice, na parc. č. 319/1, v k.ú. Dolný Štál, ul. Hlavná, z dôvodu  zlých hygienických podmienok v nebytových priestoroch, ohrozenia života a stavby,

18.9.2017 -  vo veci výrubu - 1 ks smreku, 1 ks borovice, na parc. č. 27/1 v k.ú. Horný Štál, Hornoštáslska cesta, z dôvodu  zlých hygienických podmienok v nebytových priestoroch, ohrozenia života a stavby, elektrického vedenia

31.8.2017 -  vo veci výrubu - 6 ks borovice, 1 ks smreku pichľavého, na parc. č. 494/7, k.ú. Dolný Štál, na ul. Hlavná č. 635/74  z dôvodu  zlých hygienických podmienok v nebytových priestoroch, ohrozenia života a stavby

26.6.2017 -  vo veci výrubu 4 ks agát biely a 12 ks topoľ osikový na parc č. 2606 k.ú. Dolný Štál, parc.č. 2202, 2208, 2209 - k.ú. Horný Štál, z dôvodu stavby -  predĺženie staničných koľají

12.4.2017 -  vo veci výrubu 1 ks smreku, na aprc. č. 1222, k.ú. Horný štál, Ul. Tôňska č. 308 z dôvodu narušenia stability koreňového systému, ohrozenia rodinného domu a inžinierskych sietí

17.03.2017 -  vo veci výrubu - 5 ks borovice, 4 ks tuje, na parc. č. 110/2, k.ú. Dolný Štál, na ul. Hlavná č. 85  z dôvodu ohrozenia elektrického vedenia, resp. zlých hygienických podmienok v nebytových priestoroch

14.3.2017 -  vo veci výrubu 1 ks smreku, na parc. č. 82/1, k.ú. Horný Štál na ul. Komárňanská č. 158/39  z dôvodu nevhodných hygienických pomerov v byte,  a ohrozenia el. vedenia

09.03.2017 - začatie konania vo veci výrubu - 1 ks lipa, 2 ks smrek, na parc. č. 406/2 k.ú. Dolný Štál z dôvodu ohrozenia vedenia a zlých hygienckých pomeroch v byte - s.č. 414

27.02.2017 - začatie konania vo veci výrubu - 2 ks javor jaseňolistý, 1 ks čerešňa - planá - na parc. č. 1900/3 na základe právoplatného stavebného povolania č. 1425/DO/785/2016/033-LSzI-003

21.02.2017 -  vo veci výrubu - 3 ks smrek - nevhodné hygienické podmienky v budove s.č. 468 na parc. č. 459/2 k.ú. Tône

21.02.2017 - vo veci výrubu - 2 ks smrek -  Tôňska 313/37

25.01.2017 -  vo veci výrubu - 1 ks smrek, parc. č. 457/4

25.01.2017 -  vo veci výrubu - 9 ks smrek, parc. č. 521/2

26.01.2017 -  vo veci výrubu - krovité porasty na parc. č. 3649

 

V roku 2016 (od nov.)

09.11.2016 začatie konania vo veci výrubu kroviny - parc. č. 472/93, 472/92, 481/102, 2304 - Ladislav Rasztgyörgy, náletové krovinovité porasty na ploche 470 m2 z dôvodu ohrozovania funkčnosti oplotenia

24.11.2016 začatie konanie vo veci výrubu stromov, 2 ks. lipa, parc. č. 465, k.ú. Dolný Štál, žiadateľ: Bozay Krisztián

 


technical schools